О федерацииДокументи УФIБ

Положення про комітети УФІБ
Положення про членський облік та внески УФІБ
Положення про регіональні осередки УФІБ
Статут УФІБ


Робочі документи УФІБ

Програма діяльності УФІБ на 2015-2018 рр
Звіт за результатами діяльності Ради федерації ВГО «УФІБ»  у  2013 - 2015 р. р.
Рекомендації щодо виконання вимог Технічних регламентів та застосування національних стандартів з ЕМС та безпеки низьковольтного обладнання для підтвердження відповідності продукції технічних засобів охорони
Позиція УФІБ у сфері економічних реформ Зміни системи оподаткування України
Portuguese Regulations Summary – Fire Safety & Security
Бюллетень УФІБ (жовтень 2013)


Euralarm documents

Маніфест Євраларм на 2016-2019 рр. за більш безпечну Європу
White_Paper_eng-ukr

Запрошення ГА (eng+ukr)
Опис турів - Генеральна Асамблея Євралармт2014 (eng+ukr)
Програма Конференції (eng+ukr) 
Передумови створення УФІБ

Українська індустрія безпеки — це галузь, що динамічно розвивається та налічує більш ніж 5.000 підприємств, які зайняті у сферах розробки, виробництва, постачання, проектування, монтажу, інсталяції і технічного обслуговування обладнання та систем безпеки, а також надання послуг з фізичної охорони об'єктів. На підприємствах працюють щонайменше 100.000 досвідчених фахівців, які, за деякими оцінками, створюють близько 1,43 % валового внутрішнього продукту України.

 

Але так склалося, що протягом останніх років галузь індустрії безпеки розвивалася досить стихійно, не маючи чіткого нормативно-правового врегулювання. Процеси сертифікації обладнання та ліцензування надання послуг настільки недосконалі (а в деяких напрямках взагалі відсутні), що на ринку з'явилися фірми, які своєю діяльністю компрометують ідею якісного забезпечення безпеки. При цьому певна частина ринку знаходиться у тіньовому секторі, що також не сприяє цивілізованому розвиткові індустрії.

 
Про створення Української Федерації Індустрії Безпеки
ПРЕС-РЕЛІЗ

Про створення Української Федерації Індустрії Безпеки (УФІБ)

08 червня в Києві відбувся Установчий з'їзд Української Федерації Індустрії Безпеки.

Виступ Президента УФІБ
Долинного А. С.
Засідання веде Краснопьоров О. А.
Далі зліва направо Коваленко К., Купович Б. А., Зозуля Ю. А.
Інтерв'ю з Платкевичем Б. С.

У роботі з'їзду взяли участь керівники більш ніж 50 підприємств з 19 регіонів України.

Основною метою новоствореної Федерації є сприяння суттєвому зростанню ємності українського ринку технічних засобів охорони. Дану мету планується досягти шляхом вирішення наступних основних завдань:
 • створення нормативної бази щодо виробництва, постачання, проектування, монтажу, обслуговування технічних засобів охорони та інтегрованих комплексів безпеки в Україні;
 • налагодження конструктивної взаємодії з державними органами, страховими компаніями та іншими українськими та зарубіжними неурядовими організаціями;
 • боротьби з проявами недобросовісної конкуренції;
 • організації підготовки кваліфікованих кадрів та підвищення кваліфікації фахівців з питань проектування, монтажу та обслуговування технічних засобів безпеки;
 • впровадження серед членів Організації відповідних морально-етичних правил ведення бізнесу.
У ході роботи з'їзду були обрані наступні члени Ради Федерації:
Габінський О. А., компанія «Опта», Харків
Долинний А. С., компанія «Кард-Сістемс», Київ
Задорожний А. В., компанія «Безпека», Київ
Зозуля Ю. А., консорціум «Охоронні системи», Київ
Краснопьоров О. А., компанія «Технології безпеки», Київ
Купович Б. А., «Компанія "БК"», Львів
Лесік К. Е., компанія «Сенк», Ужгород
Поліщук С. В., компанія «Авісат», Київ
Пушкар А. П., Українська державна корпорація «Укрмонтажспецбуд»
Сацюк С. А., компанія «Іста-груп».

Президентом Української Федерації Індустрії Безпеки було обрано Генерального директора компанії «Кард-Сістемс» Долинного Анатолія Степановича.

В цілому, Установчий з'їзд пройшов в зацікавленій, діловий атмосфері. Нова Федерація обіцяє стати одним з провідних професійних об'єднань на ринку технічних засобів безпеки в Україні.

Інтерв'ю Зозулі Ю. А. Виступ Бондаренко О. М. Виступає Пушкар А. П.


 
Цілі та завдання УФІБ

За ініціативи з боку самих учасників ринку розпочався процес створення професійного громадського об'єднання, яке ставить за мету задоволення та захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів. Зокрема, в кінці 2006 року була створена ініціативна група, яка опрацювала усі відповідні питання та забезпечила проведення восьмого червня 2007 року у Києві Установчого з'їзду громадської організації, яка отримала назву «Українська Федерація Індустрії Безпеки» (УФІБ).

З'їзд, на якому були присутні представники 51 підприємства із 19 регіонів України, поставив перед Федерацію наступні основні завдання:

 1. Об'єднання зусиль членів Федерації для сприяння створенню і розширенню цивілізованого ринку послуг в сфері безпеки;
 2. Організація забезпечення взаємодії членів Федерації, що надає їм змогу повно і ефективно використовувати можливості один одного у різних регіонах та сферах діяльності для досягнення мети Федерації.
 
Структура та статут УФІБ

Організаційна структура УФІБ побудована на принципах демократичності та прозорості у відпрацюванні та прийнятті рішень.

Систему органів управління Федерації та її робочих органів складають:
З'їзд, Рада Федерації, Президент, два віце-президенти, комітети, робочі групи, комісії, Секретаріат Федерації, регіональні відділення.

Вищим керівним органом Федерації є З'їзд, який скликається не рідше одного разу на рік. З'їзд опрацьовує Програму дій Федерації у коротко- та довгострокової перспективі та обирає Раду Федерації, на яку покладається керівництво Федерацією у період між З'їздами та забезпечення виконання зазначеної Програми.

 

Рада Федерації УФІБ — обирається строком на 1 рік і здійснює керівництво Федерацією у період між З'їздами. Тобто, Рада може приймати рішення з усіх питань діяльності Федерації, які не входять до виключної компетенції З'їзду Федерації. Зокрема, до компетенції Ради Федерації входить:
 • обрання Президента та віце-президентів Федерації строком на один рік;
 • затвердження Голови Секретаріату, голів комітетів, робочих груп, комісій та інших робочих органів Федерації та їх заступників за пропозицією Президента Федерації;
 • затвердження персонального складу комітетів, робочих груп, комісій та інших робочих органів Федерації;
 • за узгодженням з регіональними відділеннями Федерації, прийняття рішень щодо розмірів вступного та членських внесків, порядку їх сплати, затвердження квартального кошторису витрат Федерації;
 • розробка та внесення на затвердження З'їзду основних напрямків та довгострокових програм діяльності Федерації;
 • заслуховування звітів про діяльність Секретаріату та висновків Ревізійної комісії Федерації;
 • затвердження рішень про створення регіональних відділень;
 • прийом нових членів Федерації та виключення з числа членів Федерації.

 

Для безпосереднього керівництва поточною діяльністю Федерації Радою обираються Президент та два віце-президенти.

За поданням президента, погодженим з членами комітетів, Радою Федерації призначаються:

      — голови та заступники голів комітетів,
       — голови та заступники голів робочих груп та комісій,
        — голова секретаріату УФІБ.

   Комітет УФІБ — це статутний, постійно діючий орган, на який покладено завдання відпрацювання та реалізації політики організації за певним напрямком діяльності.

   Робоча група УФІБ — це статутний, постійно діючий орган, який створюється для відпрацювання суто технічних питань, що входять до сфери діяльності членів організації.

   Комісія УФІБ — це тимчасовий статутний орган, який може створюватись для розв'язання тієї чи іншої конкретної проблеми в діяльності організації.

   Регіональне відділення УФІБ — це статутний орган, який створюється за професійно-виробничим та територіальним принципом. Регіональне відділення представляє та захищає інтереси своїх членів в регіоні у відношеннях з державними та недержавними регіональними установами, відповідає за залучення нових членів, обмін практичним досвідом роботи та формування високих морально-етичних норм ведення бізнесу регіональними учасниками ринку індустрії безпеки.

   В комітетах, комісіях, робочих групах та регіональних відділеннях працюють члени організації на добровільних засадах.

   Виконавчим органом УФІБ є Секретаріат Федерації, який формується за наймом та вирішує увесь комплекс поточних питань — планування, фінансування, матеріально-технічне забезпечення тощо (за винятком тих питань, які віднесена до виключної компетенції З'їзду, Президента, Ради Федерації та інших робочих органів Федерації).

   Контрольні функції за фінансово-господарською діяльністю УФІБ здійснює Ревізійна комісія, яка підзвітна тільки З'їзду Федерації.

     
Демократичні принципи побудови організації знайшли своє відображення у Статуті УФІБ. Статут організації відкритий для позитивних змін. Кожен член УФІБ може внести свої пропозиції до Комітету з питань членства та розвитку бізнес-середовища для подальшого опрацювання.
 


Новини


Документи УФIБ

Положення про комітети УФІБ
Положення про членський облік та внески УФІБ
Положення про регіональні осередки УФІБ
Статут УФІБ


Робочі документи УФІБ

Програма діяльності УФІБ на 2015-2018 рр
Звіт за результатами діяльності Ради федерації ВГО «УФІБ»  у  2013 - 2015 р. р.
Рекомендації щодо виконання вимог Технічних регламентів та застосування національних стандартів з ЕМС та безпеки низьковольтного обладнання для підтвердження відповідності продукції технічних засобів охорони
Позиція УФІБ у сфері економічних реформ Зміни системи оподаткування України
Portuguese Regulations Summary – Fire Safety & Security
Бюллетень УФІБ (жовтень 2013)


Euralarm documents

Маніфест Євраларм на 2016-2019 рр. за більш безпечну Європу
White_Paper_eng-ukr

Запрошення ГА (eng+ukr)
Опис турів - Генеральна Асамблея Євралармт2014 (eng+ukr)
Програма Конференції (eng+ukr) 
Передумови створення УФІБ

Українська індустрія безпеки — це галузь, що динамічно розвивається та налічує більш ніж 5.000 підприємств, які зайняті у сферах розробки, виробництва, постачання, проектування, монтажу, інсталяції і технічного обслуговування обладнання та систем безпеки, а також надання послуг з фізичної охорони об'єктів. На підприємствах працюють щонайменше 100.000 досвідчених фахівців, які, за деякими оцінками, створюють близько 1,43 % валового внутрішнього продукту України.

 

Але так склалося, що протягом останніх років галузь індустрії безпеки розвивалася досить стихійно, не маючи чіткого нормативно-правового врегулювання. Процеси сертифікації обладнання та ліцензування надання послуг настільки недосконалі (а в деяких напрямках взагалі відсутні), що на ринку з'явилися фірми, які своєю діяльністю компрометують ідею якісного забезпечення безпеки. При цьому певна частина ринку знаходиться у тіньовому секторі, що також не сприяє цивілізованому розвиткові індустрії.

 
Про створення Української Федерації Індустрії Безпеки
ПРЕС-РЕЛІЗ

Про створення Української Федерації Індустрії Безпеки (УФІБ)

08 червня в Києві відбувся Установчий з'їзд Української Федерації Індустрії Безпеки.

Виступ Президента УФІБ
Долинного А. С.
Засідання веде Краснопьоров О. А.
Далі зліва направо Коваленко К., Купович Б. А., Зозуля Ю. А.
Інтерв'ю з Платкевичем Б. С.

У роботі з'їзду взяли участь керівники більш ніж 50 підприємств з 19 регіонів України.

Основною метою новоствореної Федерації є сприяння суттєвому зростанню ємності українського ринку технічних засобів охорони. Дану мету планується досягти шляхом вирішення наступних основних завдань:
 • створення нормативної бази щодо виробництва, постачання, проектування, монтажу, обслуговування технічних засобів охорони та інтегрованих комплексів безпеки в Україні;
 • налагодження конструктивної взаємодії з державними органами, страховими компаніями та іншими українськими та зарубіжними неурядовими організаціями;
 • боротьби з проявами недобросовісної конкуренції;
 • організації підготовки кваліфікованих кадрів та підвищення кваліфікації фахівців з питань проектування, монтажу та обслуговування технічних засобів безпеки;
 • впровадження серед членів Організації відповідних морально-етичних правил ведення бізнесу.
У ході роботи з'їзду були обрані наступні члени Ради Федерації:
Габінський О. А., компанія «Опта», Харків
Долинний А. С., компанія «Кард-Сістемс», Київ
Задорожний А. В., компанія «Безпека», Київ
Зозуля Ю. А., консорціум «Охоронні системи», Київ
Краснопьоров О. А., компанія «Технології безпеки», Київ
Купович Б. А., «Компанія "БК"», Львів
Лесік К. Е., компанія «Сенк», Ужгород
Поліщук С. В., компанія «Авісат», Київ
Пушкар А. П., Українська державна корпорація «Укрмонтажспецбуд»
Сацюк С. А., компанія «Іста-груп».

Президентом Української Федерації Індустрії Безпеки було обрано Генерального директора компанії «Кард-Сістемс» Долинного Анатолія Степановича.

В цілому, Установчий з'їзд пройшов в зацікавленій, діловий атмосфері. Нова Федерація обіцяє стати одним з провідних професійних об'єднань на ринку технічних засобів безпеки в Україні.

Інтерв'ю Зозулі Ю. А. Виступ Бондаренко О. М. Виступає Пушкар А. П.


 
Цілі та завдання УФІБ

За ініціативи з боку самих учасників ринку розпочався процес створення професійного громадського об'єднання, яке ставить за мету задоволення та захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів. Зокрема, в кінці 2006 року була створена ініціативна група, яка опрацювала усі відповідні питання та забезпечила проведення восьмого червня 2007 року у Києві Установчого з'їзду громадської організації, яка отримала назву «Українська Федерація Індустрії Безпеки» (УФІБ).

З'їзд, на якому були присутні представники 51 підприємства із 19 регіонів України, поставив перед Федерацію наступні основні завдання:

 1. Об'єднання зусиль членів Федерації для сприяння створенню і розширенню цивілізованого ринку послуг в сфері безпеки;
 2. Організація забезпечення взаємодії членів Федерації, що надає їм змогу повно і ефективно використовувати можливості один одного у різних регіонах та сферах діяльності для досягнення мети Федерації.
 
Структура та статут УФІБ

Організаційна структура УФІБ побудована на принципах демократичності та прозорості у відпрацюванні та прийнятті рішень.

Систему органів управління Федерації та її робочих органів складають:
З'їзд, Рада Федерації, Президент, два віце-президенти, комітети, робочі групи, комісії, Секретаріат Федерації, регіональні відділення.

Вищим керівним органом Федерації є З'їзд, який скликається не рідше одного разу на рік. З'їзд опрацьовує Програму дій Федерації у коротко- та довгострокової перспективі та обирає Раду Федерації, на яку покладається керівництво Федерацією у період між З'їздами та забезпечення виконання зазначеної Програми.

 

Рада Федерації УФІБ — обирається строком на 1 рік і здійснює керівництво Федерацією у період між З'їздами. Тобто, Рада може приймати рішення з усіх питань діяльності Федерації, які не входять до виключної компетенції З'їзду Федерації. Зокрема, до компетенції Ради Федерації входить:
 • обрання Президента та віце-президентів Федерації строком на один рік;
 • затвердження Голови Секретаріату, голів комітетів, робочих груп, комісій та інших робочих органів Федерації та їх заступників за пропозицією Президента Федерації;
 • затвердження персонального складу комітетів, робочих груп, комісій та інших робочих органів Федерації;
 • за узгодженням з регіональними відділеннями Федерації, прийняття рішень щодо розмірів вступного та членських внесків, порядку їх сплати, затвердження квартального кошторису витрат Федерації;
 • розробка та внесення на затвердження З'їзду основних напрямків та довгострокових програм діяльності Федерації;
 • заслуховування звітів про діяльність Секретаріату та висновків Ревізійної комісії Федерації;
 • затвердження рішень про створення регіональних відділень;
 • прийом нових членів Федерації та виключення з числа членів Федерації.

 

Для безпосереднього керівництва поточною діяльністю Федерації Радою обираються Президент та два віце-президенти.

За поданням президента, погодженим з членами комітетів, Радою Федерації призначаються:

      — голови та заступники голів комітетів,
       — голови та заступники голів робочих груп та комісій,
        — голова секретаріату УФІБ.

   Комітет УФІБ — це статутний, постійно діючий орган, на який покладено завдання відпрацювання та реалізації політики організації за певним напрямком діяльності.

   Робоча група УФІБ — це статутний, постійно діючий орган, який створюється для відпрацювання суто технічних питань, що входять до сфери діяльності членів організації.

   Комісія УФІБ — це тимчасовий статутний орган, який може створюватись для розв'язання тієї чи іншої конкретної проблеми в діяльності організації.

   Регіональне відділення УФІБ — це статутний орган, який створюється за професійно-виробничим та територіальним принципом. Регіональне відділення представляє та захищає інтереси своїх членів в регіоні у відношеннях з державними та недержавними регіональними установами, відповідає за залучення нових членів, обмін практичним досвідом роботи та формування високих морально-етичних норм ведення бізнесу регіональними учасниками ринку індустрії безпеки.

   В комітетах, комісіях, робочих групах та регіональних відділеннях працюють члени організації на добровільних засадах.

   Виконавчим органом УФІБ є Секретаріат Федерації, який формується за наймом та вирішує увесь комплекс поточних питань — планування, фінансування, матеріально-технічне забезпечення тощо (за винятком тих питань, які віднесена до виключної компетенції З'їзду, Президента, Ради Федерації та інших робочих органів Федерації).

   Контрольні функції за фінансово-господарською діяльністю УФІБ здійснює Ревізійна комісія, яка підзвітна тільки З'їзду Федерації.

     
Демократичні принципи побудови організації знайшли своє відображення у Статуті УФІБ. Статут організації відкритий для позитивних змін. Кожен член УФІБ може внести свої пропозиції до Комітету з питань членства та розвитку бізнес-середовища для подальшого опрацювання.
 


Виставки

Партнери

Банер
Банер

Контакти

03179, м. Київ, просп. Перемоги, 123, оф. 528

Тел.: (044) 284 12 16
E-mail: ufib@ufib.com.ua

Детально...

Ми на Facebook

Банер
Яндекс.Метрика